NABÍDKA KROUŽKŮ

V pondělí je realizován kroužek počítačové animace a rybářský kroužek.
V úterý jsou realizovány kroužky: přírodovědný a žurnalistický.
Ve středu aktuálně žádný kroužek neprobíhá.
Ve čtvrtek je realizován kroužek: taneční, výtvarný a kroužek virtuální reality.
V pátek je realizován kroužek floorballu.

DOUČOVÁNÍ

Ostatní doučování si domlouvají žáci individuálně podle potřeby
s jednotlivými vyučujícími. 

ÚTERÝ

Český jazyk/Matematika (4.A)

 

Anglický jazyk (I. st.)

 

STŘEDA

Český jazyk - čtenářský kroužek, 1.A

Český jazyk

Matematika

ČTVRTEK

PÁTEK

Český jazyk (5.A)

Zeměpis (6.A)

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče, níže si můžete stáhnout důležité informace a dokumenty, které Vám usnadní orientaci v problematice zápisu Vašich dětí do 1. třídy. V následujícím školním roce bude platit učební pomůcky pro prvňáčky město Lom. Z tohoto důvodu není zveřejněn seznam pomůcek do první třídy.

Děkujeme a těšíme se na setkání u zápisu.


KE STAŽENÍ

VÝCHOVNÝ PORADCE

Bc. Andrea Horvátová

Konzultační hodiny: Středa | 13:45-14:45 hod. vždy po předchozí domluvě

 

OBLAST KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

Zodpoví dotazy ohledně profesní volby povolání Vašeho dítěte či dotazy související s výchovnými problémy žáků.

 • pomáhá žákům s výběrem budoucího povolání

 • poskytuje informace při podávání přihlášek na střední školy

 • poskytuje veškeré informace o možnostech studia na středních školách

 • spolupracuje s Úřadem práce Most

 • řeší výchovné problémy žáků (např. vztahy mezi žáky, záškoláctví, neomluvené hodiny)

OBLAST SPECIÁLNĚ
PEDAGOGICKÁ

Zodpoví dotazy týkající se práce s žáky se specifickými poruchami učení.

 • vede databázi žáků s vývojovými poruchami učení a žáků integrovaných
 • spolupracuje s ostatními pedagogy a Pedagogicko psychologickou poradnou (PPP) v Litvínově na vypracování a vyhodnocování individuálně vzdělávacích plánů
 • poskytuje poradenskou pomoc žákům a rodičům v této oblasti
 • zajišťuje případné vyšetření žáků v PPP nebo ve Speciálně pedagogickém centru (SPC)

ZEPTEJTE SE MĚ

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Bc., Bc. Jaroslav Zajíc

Konzultační hodiny: Úterý| 13:30-14:30 hod. po předchozí domluvě

Zodpoví dotazy ohledně sociálně patologických jevů (šikana, násilí, kriminalita mládeže, vandalismus, rasismus, užívání návykových látek...) vyskytujících se u žáků.

Mezi hlavní úkoly prevence patří:

 • seznámit se s problémy žáků
 • pomoc žákům potýkajících se se sociopatologickými jevy
 • řešení šikany
 • vyloučení škodlivých a ohrožujících vlivů ve školním prostředí
 • odhalit rizikové situace a zajistit jejich řešení
 • prevence v oblasti návykových látek

ZEPTEJTE SE MĚ

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Kdo je záškolák?

 • Žák, který úmyslně opustí školu v průběhu vyučování bez vědomí třídního učitele nebo jiného pedagoga.
 • Žák, který se bez vědomí rodičů neúčastní vyučování a zdržuje se mimo domov.

Související zákonné normy

 • Zákon číslo 40/2009 Sb. – Trestní zákoník
 • Zákon číslo 359/1999 Sb. – Zákon o sociálně právní ochraně dětí

Co mu hrozí?

 • 1 neomluvená hodina = napomenutí třídního učitele
 • 2 neomluvené hodiny = důtka třídního učitele
 • 3 – 7 neomluvených hodin = důtka ředitele školy
 • 8 – 15 neomluvených hodin = 2. stupeň z chování
 • 16 a více neomluvených hodin = 3. stupeň z chování
 • Přestupek – řeší přestupková komise obce s rozšířenou působností (nejčastěji pokuta)
 • Trestný čin – odnětí svobody zákonnému zástupci až na dva roky

Postup školy

 • Neomluvená nepřítomnost do 10 hodin – projedná třídní učitel se zákonnými zástupci.
 • Neomluvená absence nad 10 hodin do 24 hodin – ředitel školy svolá výchovnou komisi, které se účastní ředitel školy, výchovný poradce, třídní učitel, zástupce odboru sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a zákonní zástupci žáka.
 • Neomluvená nepřítomnost 25 hodin a více – ředitel ohlásí pokračující záškoláctví OSPOD a Policii ČR jako přestupek a dále jako podezření ze spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže.

Co říká školní řád?

 • Žáka omlouvá jeho zákonný zástupce.
 • Předem známá nepřítomnost musí být třídnímu učiteli sdělena písemnou formou v žákovské knížce dopředu.
 • Nemoc a jiná neočekávaná nepřítomnost musí být alespoň telefonicky omluvena do dvou dnů, po návratu do školy žák předloží písemnou omluvenku v žákovské knížce nejpozději do tří dnů.
 • Plánovaná nepřítomnost na více jak dva dny musí být povolena ředitelem školy.
 • Prohlídky u lékaře mohou probíhat jen po dobu nezbytně nutnou, žáka si zákonný zástupce vyzvedne ve škole, nebo písemně v žákovské knížce požádá o uvolnění žáka z výuky.