AKTUALITY Z DRUŽINY

Na naší škole se na Velikonoce chystáme v dostatečném předstihu. Tvoříme, stříháme, lepíme, malujeme, abychom měli na…
Celý článek
V družině jsme si společně povídali o volně žijících zvířatech a to hlavně o jejich životě v…
Celý článek
V letošním roce se opět sešla strašidla a jiné příšery, aby si mohly zasoutěžit a užít si…
Celý článek
Ve čtvrtek 19. 10.  jsme se se žáky  školní družiny a klubu vypravili na  halloweenskou prohlídku  do…
Celý článek

OMLUVENKY

Žák může být omluven pouze písemnou formou, nikoli formou telefonickou.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

DRUŽINA

Pondělí-pátek: 6:00-15:30 hod.

Družinu navštěvují děti ve věku 1. – 4. třídy

Hlavním cílem školní družiny je budování velkého kolektivu všech těch, kteří družinu navštěvují a jejich prostřednictvím vytvářet jednu velkou rodinu.

Zázemí družiny:

1 vybavené oddělení - koberce, nový nábytek, společenské hry, stavebnice

+ herna - maňáskové divadlo, televize, video, DVD

využíváme - tělocvičnu, školní zahradu a hřiště u školy

VYCHOVATELKA

Zdenka Hokrová

DENNÍ REŽIM

6:00-7:30Ranní družina - odpočinek, relaxační činnost, hry, soutěže, stolní hry a stavebnice, pohádky
11:25-12:20 Přechod dětí do družiny podle ukončené výuky. Vychovatelky si vyzvedávají děti u šaten, oběd, stolování, vlastní činnost
12:20-12:45Vydávání dětí, odchod na zájmové kroužky
12:45-14:00Pobyt na čerstvém vzduchu
14:00-15:30Odpolední činnost - volné hry, příprava na vyučování, vydávání dětí

KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ DĚTÍ DO DRUŽINY

 Do školní družiny jsou žáci zařazeni na základě písemné přihlášky – zápisového lístku. Přednost při zařazení mají vždy žáci 1. a 2. tříd.


 • 1
  Začíná to již při zápisu do 1. třídy
  Zákonní zástupci budoucích žáků 1. tříd vyjádří svůj zájem o zařazení dítěte do školní družiny při zápisu do 1. třídy. Po zařazení do školního vzdělávání se dostaví první den školního roku k zápisu do školní družiny a vyplní zápisový lístek.
 • 2
  Zápis do družiny v družině - již v 1. školní den!
  Zápis do školní družiny probíhá pro 1., 2. a 3. třídy první den školního roku ve školní družině, ve stanovených hodinách. Zápisové lístky odevzdají zájemci o zařazení do školní družiny v průběhu prvního školního týdne vychovatelce.
 • 3
  Kapacitu doplní žáci ze 4. tříd a 5. tříd
  Nedojde–li k naplnění kapacity školní družiny žáky 1.-3. tříd, bude kapacita školní družiny do počtu 25 žáků doplněna zájemci ze 4. tříd a 5. tříd. Ředitel školy stanoví dodatečný zápis do školní družiny pro tyto žáky.

KE STAŽENÍ

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Při neplnění stanovených povinností, hrubém porušení řádu ŠD, hrubosti, případně při fyzickém napadání spolužáků může být žák ze ŠD vyloučen. O vyloučení rozhodne ředitel školy.

 • 1
  ŠD slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků školy, dává prostor rozvoji zájmu dětí.
 • 2
  Provoz ŠD je ráno od 6:00 do 15:30 hod. Školní družina se nachází na 1. stupni.
 • 3
  Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování.
 • 4
  Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu).
 • 5
  Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 15:30 hodin.
 • 6
  Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit.
 • 7
  Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat: datum, hodinu odchodu a podpis rodičů.
 • 8
  Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity. Žáky, kteří navštěvují kroužky ve škole, přebírá vedoucí kroužku a po skončení je předá vychovatelce.
 • 9
  Zápis do ŠD - zápisové lístky.
 • 10
  Dítě je možné odhlásit kdykoliv během roku (písemná žádost zákonných zástupců).
 • 11
  Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.
 • 12
  Úmyslné ničení, poškozování věcí, musí žák v ŠD nahradit.
 • 13
  Během pobytu venku jsou osobní věci žáků uzamčeny ve třídě.
 • 14
  ŠD pravidelně navštěvuje i jiné prostory školy (tělocvičnu, hřiště). Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.
 • 15
  Pitný režim - během oběda mají žáci zajištěné neomezené množství tekutin. Po příchodu z venku mohou využít šťávu, kterou vychovatelka zakoupí z dobrovolných příspěvků rodičů nebo si potřebné tekutiny donést z domova.
 • 16
  Zajišťování stravování – placení a objednávání obědů a jejich odhlašování – viz Provozní řád školní jídelny.
 • 17
  Rodiče platí příspěvek škole na neinvestiční náklady ŠD 100 Kč měsíčně.
 • 18
  Rodiče jsou seznámeni s řádem ŠD na první třídní schůzce.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Poplatek za pravidelnou docházku do školní družiny činí 100 Kč/měsíc.


 • Ve školní družině je uhrazena měsíčně, vždy nejpozději do 25.dne daného měsíce.

 • Úplata za úhradu ve školní družině se neplatí po dobu uzavření základní školy (hlavní prázdniny).

 • V případě krátké nepřítomnosti dítěte ve školní družině se zaplacená úplata nevrací.
 • Platí se u vychovatelky ve školní družině.
 • Pokud rodiče neuhradí poplatek za školní družinu, nemůže jejich dítě dále školní družinu navštěvovat.
 • Pokud rodiče v průběhu pololetí dítě ze školní družiny odhlásí, peníze za daný měsíc nebudou vráceny.