Naše škola aktuálně poptává kvalifikované učitele. Životopisy zasílejte na zs.lom@seznam.cz

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY

1. STUPEŇ

Ilonka Doležalová
třídní I. A

Mgr. Jitka Lukášová
třídní II.A

Mgr. Jana Dietrichová
třídní V.A

Mgr. Irena Bartovská
třídní III.A

Mgr. Andrea Jozová 
třídní IV.A

Libuše Ditrichová
asistent pedagoga

Zdeňka Hokrová
asistent pedagoga

Miroslava Krepčíková
asistent pedagoga

2. STUPEŇ

Mgr. Jitka Blažková
třídní VI..A

Mgr., Bc., Bc. Jaroslav Zajíc
ředitel školy

Ing. Lenka Říhová

třídní IX. A, zástupkyně ředitele

Ing. Ladislava Johnová

Bc. Monika Janouškovcová

třídní VIII. A

Bc. Jitka Huttrová

Bc. Andrea Horvátová

třídní VII. A

Mgr. David Gábel

Naděžda Kopecká
asistent pedagoga

Andrea Hromádková, DiS.
asistent pedagoga

PORADNA

Bc. Andrea Horvátová
výchovný poradce
zs.lom@seznam.cz

Eliška Dočkalová
školní metodik prevence
zs.lom@seznam.cz

VYCHOVATELÉ

Zdeňka Hokrová
vychovatelka ŠD

Andrea Hromádková, DiS.
vychovatelka ve školním klubu

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

Člen volený pedagogickým sborem školy:
Mgr. et Mgr. Jitka Lukášová

Člen volený zákonnými zástupci žáků:
Gabriela Gáborová

Člen jmenovaný zřizovatelem:
aktuálně dochází k jeho novému jmenování

Výňatek ze školského zákona


§ 167

 • 1
  Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.
 • 2
  Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
 • 3
  Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.
 • 4
  Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
 • 5
  Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 • 6
  Funkční období členů školské rady je tři roky.
 • 7
  Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
 • 8
  Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
 • 9
  Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
  a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady, b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady, c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí, d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první, f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.
 • 10
  Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

§ 168

 • 1
  Školská rada
  a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, i) podává návrh na odvolání ředitele, j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
 • 2
  Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
 • 3
  O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
 • 4
  Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

HISTORIE ŠKOLY


Konec 19. stol.

V poslední čtvrtině 19. století nastal v hnědouhelné pánvi velký rozmach dolování, což s sebou přineslo zvýšení počtu českých obyvatel a tudíž i více českých dětí.

Jejich rodiče, kteří na Mostecko přicházeli z vnitrozemí, absolvovali české školy, vyrůstali v českém prostředí a zde se dostávaly jejich děti do německých škol, k německému učiteli, kterému nerozuměly. Značnou vzpruhou v úsilí o zřízení české školy bylo založení české obecné školy v Mostě v roce 1882. Čeští obyvatelé, kteří si nepřáli, aby se jim děti odcizily, se starali o zřízení českých škol a byli považováni za zneklidňující živly mezi pokojnými německými obyvateli v Lomu.


Hostinec U Císaře rakouského

V roce 1895 sepsal tehdy český řídící učitel z Duchcova Alois Bílek, který byl zkušený ve věcech zřizování českých škol, náležitou žádost o zřízení české obecné školy v Lomu, pod níž bylo podepsáno 75 otců rodin, v nichž byly děti školního věku.

Podpisy znamenaly pro mnohé ztrátu zaměstnání u německých majitelů dolů, někteří tak své podpisy odvolali, jiní se k nim přidali a zůstalo málo lidí na to, aby se věc podařila. Po různých dalších obtížích byla sepsána stejným autorem druhá žádost a na jejím základě dne 30. 8. 1897 ustavila c.k. školní rada v Duchově dekretem č. 2129 Františka Tirmangera zatímním řídícím učitelem dvojtřídní české veřejné školy v Lomu u Mostu. Budova pro školu nebyla a tak se 471 českých dětí k prvnímu zápisu dostavilo do hostince „U císaře rakouského“ v čp. 121. Tak byl s malým zpožděním zahájen první český školní rok 1897/98. I vyučování pak probíhalo ve zmíněném hostinci za měsíční poplatek 50 zlatých, plus 5 zlatých za používání schodiště. Celý počet 471 žáků vyučovali zpočátku pouze 2 učitelé, později se učitelský sbor rozrostl o další členy včetně kněží z Mariánských Radčic a mnichů z Oseckého kláštera, kteří vyučovali náboženství.


Nová budova české školy ve Vrchlického ul.

Na vzdělávání a poplatky přispívala dětem Národní jednota severočeská v Praze a Ústřední matice školská.

V roce 1898 bylo do české školy zapsáno již 574 dětí, což je důkaz dalšího přírůstku českého obyvatelstva do Lomu. V témže roce byla otevřena první samostatná budova české školy nad tratí Lom – Moldava, ve Vrchlického ulici, která slouží jako škola dodnes; s výjimkou šesti a půl let od zabrání Sudet Německou říší do konce 2. světové války, kdy bylo žactvo násilně převedeno do škol německých.


Po válce

V poválečných letech se na půdě lomského školství objevují již známá jména působících pedagogů.

První poválečný ředitel lomské školy pan Bedřich Petráň vedl školu až do roku 1952. Za jeho vedení sem přichází učitel Josef Vojáček a Jan Pilipčuk. V roce 1945 zde nastupuje Stanislav Jíra, který byl na školu přikázán školním okresem českobrodským. Ve školním roce 1949/50 se zde objevuje jméno učitele Vratislava Pařila a profesora Jana Vyskočila. V roce 1951 začíná v Lomu učit Zdeněk Jezl, který zde pak působí více než 30 let. V roce 1952 se ředitelem stává dosavadní místní učitel Vlastimil Marek. V roce 1961 začíná svou úspěšnou tělocvikářskou dráhu Milan Břach, působí zde Čestmír Drexler, Věra Veselá, pozdější ředitelé Růžena Cibulková, Václav Suchý, Emil Kokštejn. V roce 1967 zde učí Miloslav Moucha, který později proslul jako významný malíř – modernista ve Francii. Významnými osobnostmi na škole v Lomu byli i manželské dvojice Malínských, Kovářovi, Fenykovi, Matouškovi, Kokštejnovi, Tomáškovi a jiní.