NABÍDKA KROUŽKŮ

DOUČOVÁNÍ 2017/2018

Ostatní doučování si domlouvají žáci individuálně podle potřeby
s jednotlivými vyučujícími.

ÚTERÝ

Český jazyk/Matematika (4.A)

13:15 - 14:15 

Mgr. Bartovská

Anglický jazyk (I. st.)

13:30 - 14:30

Mgr. Tereza Turkeová

STŘEDA

Český jazyk (3.A)
12:35 - 13:35
Mgr. Jana Dietrichová

Český jazyk (1.A)
12:35 - 13:35
Ilonka Doležalová

Matematika (8.A)
13:00 - 14:00
Eliška Dočkalová

ČTVRTEK

PÁTEK

Český jazyk (5.A)
11:45 - 12:45
Mgr. Marie Panošková

Zeměpis (6.A)
13:00 - 14:00
Mgr. Zdeňka Bláhová

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče, níže si můžete stáhnout důležité informace a dokumenty, které Vám usnadní orientaci v problematice zápisu Vašich dětí do 1. třídy.

Děkujeme a těšíme se na setkání u zápisu.


KE STAŽENÍ

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Zdeňka Bláhová

Konzultační hodiny: Pondělí | 10:00-11:00 hod.

OBLAST KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

Zodpoví dotazy ohledně profesní volby povolání Vašeho dítěte či dotazy související s výchovnými problémy žáků.

 • pomáhá žákům s výběrem budoucího povolání

 • poskytuje informace při podávání přihlášek na střední školy

 • poskytuje veškeré informace o možnostech studia na středních školách

 • spolupracuje s Úřadem práce Most

 • řeší výchovné problémy žáků (např. vztahy mezi žáky, záškoláctví, neomluvené hodiny)

OBLAST SPECIÁLNĚ
PEDAGOGICKÁ

Zodpoví dotazy týkající se práce s žáky se specifickými poruchami učení.

 • vede databázi žáků s vývojovými poruchami učení a žáků integrovaných
 • spolupracuje s ostatními pedagogy a Pedagogicko psychologickou poradnou (PPP) v Litvínově na vypracování a vyhodnocování individuálně vzdělávacích plánů
 • poskytuje poradenskou pomoc žákům a rodičům v této oblasti
 • zajišťuje případné vyšetření žáků v PPP nebo ve Speciálně pedagogickém centru (SPC)

ZEPTEJTE SE MĚ

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Eliška Dočkalová

Konzultační hodiny: Středa | 9:55-10:40 hod.

Zodpoví dotazy ohledně sociálně patologických jevů (šikana, násilí, kriminalita mládeže, vandalismus, rasismus, užívání návykových látek...) vyskytujících se u žáků.

Mezi hlavní úkoly prevence patří:

 • seznámit se s problémy žáků
 • pomoc žákům potýkajících se se sociopatologickými jevy
 • řešení šikany
 • vyloučení škodlivých a ohrožujících vlivů ve školním prostředí
 • odhalit rizikové situace a zajistit jejich řešení
 • prevence v oblasti návykových látek

ZEPTEJTE SE MĚ

Kdo je záškolák?

 • Žák, který úmyslně opustí školu v průběhu vyučování bez vědomí třídního učitele nebo jiného pedagoga.
 • Žák, který se bez vědomí rodičů neúčastní vyučování a zdržuje se mimo domov.

Související zákonné normy

 • Zákon číslo 40/2009 Sb. – Trestní zákoník
 • Zákon číslo 359/1999 Sb. – Zákon o sociálně právní ochraně dětí

Co mu hrozí?

 • 1 neomluvená hodina = napomenutí třídního učitele
 • 2 neomluvené hodiny = důtka třídního učitele
 • 3 – 7 neomluvených hodin = důtka ředitele školy
 • 8 – 15 neomluvených hodin = 2. stupeň z chování
 • 16 a více neomluvených hodin = 3. stupeň z chování
 • Přestupek – řeší přestupková komise obce s rozšířenou působností (nejčastěji pokuta)
 • Trestný čin – odnětí svobody zákonnému zástupci až na dva roky

Postup školy

 • Neomluvená nepřítomnost do 10 hodin – projedná třídní učitel se zákonnými zástupci.
 • Neomluvená absence nad 10 hodin do 24 hodin – ředitel školy svolá výchovnou komisi, které se účastní ředitel školy, výchovný poradce, třídní učitel, zástupce odboru sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a zákonní zástupci žáka.
 • Neomluvená nepřítomnost 25 hodin a více – ředitel ohlásí pokračující záškoláctví OSPOD a Policii ČR jako přestupek a dále jako podezření ze spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže.

Co říká školní řád?

 • Žáka omlouvá jeho zákonný zástupce.
 • Předem známá nepřítomnost musí být třídnímu učiteli sdělena písemnou formou v žákovské knížce dopředu.
 • Nemoc a jiná neočekávaná nepřítomnost musí být alespoň telefonicky omluvena do dvou dnů, po návratu do školy žák předloží písemnou omluvenku v žákovské knížce nejpozději do tří dnů.
 • Plánovaná nepřítomnost na více jak dva dny musí být povolena ředitelem školy.
 • Prohlídky u lékaře mohou probíhat jen po dobu nezbytně nutnou, žáka si zákonný zástupce vyzvedne ve škole, nebo písemně v žákovské knížce požádá o uvolnění žáka z výuky.