Doplňující informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Rozhodnutí bude zveřejněno na webu školy (www.zsmslom.cz) a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno. Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok   2024/2025

Stejně jako v předchozích letech plánuje naše škola otevřít jednu první třídu.

Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu Základní školy a Mateřské školy Lom, okres Most.
 2. Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy), až do naplnění kapacity školy.

Pokud ředitel školy nebude moci v daném kritériu přijmout všechny děti, rozhodne o výběru dětí k přijetí do stanoveného počtu los. Pro školní rok 2023/2024 plánujeme otevřít 1 první třídu s maximálním počtem 24 dětí na třídu. Případně další do vyčerpání kapacity školy.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil.

Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

 1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce
 2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

POTŘEBNÉ DOKUMENTY K ZÁPISU

Pokud chcete zapsat dítě do 1. ročníku:

 • Žádost o přijetí zaka k základnímu vzdělávání (vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte a odevzdejte osobně při zápisu)
 • Zápisní list(vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte a odevzdejte osobně při zápisu)
 • Pokud dítěti byl udělen odklad povinné školní docházky na jiné škole, oskenujte, ofoťte i tento doklad nebo přineste originál k zápisu
 • Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

Pokud chcete odklad povinné školní docházky:

 • Zápisní list(vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte a odevzdejte osobně při zápisu)
 • Žádost o odklad školní docházky (vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte a odevzdejte osobně při zápisu)
 • Kopii doporučení poradenského zařízení(PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
 • Kopii doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky
 • Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

Pokud do 13. 4. 2023 nemáte všechny potřebné dokumenty k odkladu školní docházky, přesto podejte žádost o přijetí. Ostatní dokumenty (doporučení ŠPP, PPP a lékaře dodáte škole dodatečně).

odklad povinné šk. docházky

Zápisní list ZŠ

Zadost o prijeti zaka k zakladnimu vzdelavani