GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Rádi bychom žáky a děti navštěvující naše vzdělávací zařízení, stejně jako jejich zákonné zástupce, informovali o podrobnostech zpracování osobních údajů v našem vzdělávacím zařízení a o právech, která Vám v souvislosti se zpracováním osobních údajů přísluší.

Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s příslušnými předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů nebo regulujícími činnost ZŠ a MŠ Lom.

1.        Identifikační a kontaktní údaje správce a DPO

1.1     Správce osobních údajů

Název subjektu: Základní škola a Mateřské škola Lom, okres Most, příspěvková organizace
IČO: 708 80 298
RED_IZO: 600083896
Adresa: Vrchlického 372/30, 435 11 Lom
Telefonní číslo: +420 734 808 433
ID datové schránky: 9j7etgp
E-mailová adresa: zs.lom@seznam.cz

Uvedený subjekt je správcem Vašich osobních údajů (dále jen „správce“).

1.2     Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro oblast ochrany osobních údajů byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):

Jméno a příjmení: Miroslav Mertl
E-mailová adresa: poverenec.gdpr@mesto-lom.cz
Telefonní číslo: +420 476 769 866

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet s případnými dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

2.        Rozsah zpracování – osobní údaje

Osobní údaje získáváme od žáků či dětí navštěvujících naše vzdělávací zařízení, příp. od jejich zákonných zástupců. V rámci naší činnosti zpracováváme zejména následující osobní údaje:

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, rodné číslo),
 • další údaje o osobě (např. datum a místo narození, státní občanství, mateřská řeč),
 • adresní údaje (např. adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností),
 • kontaktní údaje (např. telefonní číslo, e-mailová adresa),
 • údaje související s výchovou a vzděláváním (např. škola, ročník, obor vzdělávání, průběh vzdělávání, přehled hodin výuky, denní záznamy a účast studenta ve výuce, údaje o uvolnění, odhlášení, předchozím studiu, individuálním vzdělávání, zařazení do školní družiny či školního klubu),
 • údaje související se stravováním (např. číslo bankovního účtu zákonného zástupce, datum zahájení a ukončení stravování),
 • zdravotní údaje (např. pojišťovna, ošetřující lékař, zdravotní obtíže, alergie, údaje o úrazech),
 • sociální situace rodiny (např. úplnost rodiny, informace o svěření do výhradní či pěstounské péče),
 • audiovizuální údaje (např. vizuální záznam pořízený kamerovým systémem, fotografie ze školních akcí).

3.        Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy za určitým účelem, který představuje důvod zpracování. Vaše výše uvedené osobní údaje zpracováváme zejména k následujícím účelům:

 1. zajištění edukace dětí a žáků – preprimární, primární a zájmové (ve školní družině a školním klubu);
 2. vedení dokumentace o dětech a žácích, vč. evidence záznamů v knize úrazů;
 3. zajištění školního stravování;
 4. ochrana majetku, života a zdraví osob v prostorech správce prostřednictvím kamerového systému;
 5. účast na sportovních a kulturně-vzdělávacích akcích (školních výletech, zájezdech, exkurzích, divadelních představeních atd.);
 6. testování přítomnosti psychotropních a omamných látek;
 7. prezentace správce.

4.        Zákonnost zpracování – právní tituly

Zpracování osobních údajů probíhá vždy na základě právního titulu. Bez právního titulu osobní údaje nezpracováváme.

4.1     Plnění právních povinností

Osobní údaje zpracováváme pro účely uvedené pod písm. a) až c), abychom splnili naše zákonné povinnosti vyplývající z řady právních předpisů. Jedná se zejména o tyto předpisy:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);
 • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání;
 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů;
 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

4.2     Oprávněné zájmy

Záznamy z kamerového systému, které jsou pořizovány za účelem uvedeným pod písm. d), zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, kterými jsou zajištění vysoké úrovně zabezpečení majetku správce, ochrana života a zdraví jednotlivců pohybujících se ve sledovaném prostoru, prevence, odhalování, prokazování a stihání trestněprávních činností.

Na základě našich oprávněných zájmů zpracováváme rovněž osobní údaje za účelem uvedeným pod písm. e). Za tímto účelem zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, navštěvovaná třídu a údaje o zákonném zástupci (jméno, příjmení, kontakt). Naším oprávněným zájmem je zajištění zdárného a bezpečného průběhu konané akce.

4.3     Souhlas

Pro účely uvedené pod písm. f) až g) zpracováváme Vaše osobní údaje výlučně na základě Vámi uděleného souhlasu.

Pro účel uvedený pod písm. f) jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, navštěvovaná třída, údaje o zákonném zástupci (jméno, příjmení, adresa), údaje o způsobu a výsledcích testování.

Pro účel uvedený pod písm. g) jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, navštěvovaná třída, údaje o zákonném zástupci (jméno, příjmení, adresa), fotografie ze školních akcí, výtvarná a literární díla s označením jejich autora.

5.        Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údajů mohou být kromě pověřených zaměstnanců správce předány dalším subjektům. Příjemcem osobních údajů mohou být zejména:

 • jiné výchovné a vzdělávací instituce;
 • organizátoři sportovních a kulturně-vzdělávacích akcí;
 • městský úřad;
 • Orgán sociálně-právní ochrany dětí;
 • zdravotní pojišťovny;
 • pracovníci BOZP;
 • správce webu;
 • média – zejména Homér, Lomská radnice;
 • orgány činné v trestním řízení (soudy, policejní orgány).

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

6.        Doba uchování

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění právních povinností, budou uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (zejm. zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) nebo v souladu s nimi.

Kamerové záznamy jsou uloženy maximálně 7 dnů ode dne pořízení; následně dojde ke smazání dat a jejich nahrazení daty jinými.

Osobní údaje zpracovávané za účelem účasti na školních akcích budou uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění daného účelu, nejdéle však po dobu 1 roku.

V souvislosti se zpracováním, ke kterému byl udělen dobrovolný souhlas, budou osobní údaje zpracovávány pouze po dobu trvání souhlasu, tedy do jeho odvolání.

7.        Vaše práva

Dle GDPR Vám přísluší několik práv souvisejících s ochranou osobních údajů, která můžete v souladu s podmínkami vymezenými v GDPR uplatňovat.

7.1     Právo na přístup

Máte právo požadovat od nás potvrzení, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů či nikoliv. Pokud k jejich zpracování dochází, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům a k dalším informacím souvisejícím s jejich zpracováním, jako jsou účely zpracování, příjemci osobních údajů, doba uchování, zdroje osobních údajů apod.

První kopie zpracovávaných osobních údajů Vám bude poskytnuta bezplatně. V případě žádostí o další kopie je správce oprávněn požadovat přiměřený poplatek odpovídající vzniklým administrativním nákladům.

7.2     Právo na opravu

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů.

7.3     Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, kromě případů, kdy nám v tom brání právní povinnosti nebo pokud jsou splněny jiné výjimky.

7.4     Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

 • popíráte-li přesnost osobních údajů; zpracování osobních údajů je pak omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby mohla být přesnost osobních údajů ověřena;
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • osobní údaje již nejsou potřeba pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznášíte námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu; zpracování osobních údajů je pak omezeno, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad těmi Vašimi.

7.5     Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případech, kdy je zpracování prováděno především na základě oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

7.6     Právo na přenositelnost

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které probíhá na základě uděleného souhlasu nebo uzavření smlouvy, máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, zašleme na Vaši žádost osobní údaje v daném formátu přímo jinému správci.

7.7     Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to ohledně všech nebo některých osobních údajů nebo účelů zpracování. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv na zpracování učiněná před odvoláním tohoto souhlasu.

7.8     Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. V České republice vykonává funkci dozorového úřadu Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

8.        Způsob uplatnění práv

Uplatňovat svá práva související s ochranou osobních údajů můžete podáním žádosti adresované správci. Obsahem žádosti musí být vždy alespoň identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), adresní údaje a specifikace uplatňovaných práv.

Pro podání žádosti máte několik možností. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu třetích osob k Vašim osobním údajům, je každá z možností spojena s určitým způsobem ověření Vaší totožnosti. Žádost můžete podat následovně:

 • Písemně – Žádost opatřete svým úředně ověřeným podpisem, vložte do obálky nadepsané „Žádost dle GDPR“ a zašlete na adresu správce.
 • E-mailovou zprávou – Žádost opatřete svým zaručeným elektronickým podpisem a odešlete na e-mailovou adresu poverenec.gdpr@mesto-lom.cz s předmětem „Žádost dle GDPR“.
 • Datovou zprávou – Žádost odešlete ze své datové schránky do datové schránky správce a do pole Věc uveďte „Žádost dle GDPR“.

9.        Neposkytnutí osobních údajů

Obecně máte právo nám své osobní údaje neposkytnout. V rámci úkonů, které vykonáváme na základě zákona, však může být poskytnutí Vašich osobních údajů zákonným požadavkem.

Osobní údaje jste oprávněn nám neposkytnout rovněž v případě zpracování prováděného za účelem účasti na školních akcích. V takovém případě Vám nebude účast na pořádané akci umožněna.

 

***

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem, přáním či podnětem souvisejícím se zpracováním osobních údajů. Spojit se s námi můžete pomocí kontaktů uvedených v úvodu.