Školní metodik prevence

Eliška Dočkalová

Mezi hlavní úkoly prevence pratří:

 • seznámit se s problémy žáků
 • pomoc žákům potýkajících se se sociopatologickými jevy
 • řešení šikany
 • vyloučení škodlivých a ohrožujících vlivů ve školním prostředí
 • odhalit rizikové situace a zajistit jejich řešení
 • prevence v oblasti návykových látek

Zodpoví dotazy ohledně sociálně patologických jevů (šikana, násilí, kriminalita mládeže, vandalismus, rasismus, užívání návykových látek...) vyskytujících se u žáků.

Konzultační hodiny:

středa: 9,55 - 10,40 hod.

Kontakt:

e-mail: zs.lom@seznam.cz

Záškoláctví

Kdo je záškolák?

 • Žák, který úmyslně opustí školu v průběhu vyučování bez vědomí třídního učitele nebo jiného pedagoga.
 • Žák, který se bez vědomí rodičů neúčastní vyučování a zdržuje se mimo domov.

Související zákonné normy

 • Zákon číslo 40/2009 Sb. – Trestní zákoník
 • Zákon číslo 359/1999 Sb. – Zákon o sociálně právní ochraně dětí

Co říká školní řád?

 • Žáka omlouvá jeho zákonný zástupce.
 • Předem známá nepřítomnost musí být třídnímu učiteli sdělena písemnou formou v žákovské knížce dopředu.
 • Nemoc a jiná neočekávaná nepřítomnost musí být alespoň telefonicky omluvena do dvou dnů, po návratu do školy žák předloží písemnou omluvenku v žákovské knížce nejpozději do tří dnů.
 • Plánovaná nepřítomnost na více jak dva dny musí být povolena ředitelem školy.
 • Prohlídky u lékaře mohou probíhat jen po dobu nezbytně nutnou, žáka si zákonný zástupce vyzvedne ve škole, nebo písemně v žákovské knížce požádá o uvolnění žáka z výuky.

Řešení záškoláctví!

 • Neomluvená nepřítomnost do 10 hodin – projedná třídní učitel se zákonnými zástupci.
 • Neomluvená absence nad 10 hodin do 24 hodin – ředitel školy svolá výchovnou komisi, které se účastní ředitel školy, výchovný poradce, třídní učitel, zástupce odboru sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a zákonní zástupci žáka.
 • Neomluvená nepřítomnost 25 hodin a více – ředitel ohlásí pokračující záškoláctví OSPOD a Policii ČR jako přestupek a dále jako podezření ze spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže.

Sankce

 • 1 neomluvená hodina = napomenutí třídního učitele
 • 2 neomluvené hodiny = důtka třídního učitele
 • 3 – 7 neomluvených hodin = důtka ředitele školy
 • 8 – 15 neomluvených hodin = 2. stupeň z chování
 • 16 a více neomluvených hodin = 3. stupeň z chování
 • Přestupek – řeší přestupková komise obce s rozšířenou působností (nejčastěji pokuta)
 • Trestný čin – odnětí svobody zákonnému zástupci až na dva roky